توسعه آموزش پزشکی EDO دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
توسعه آموزش EDO دانشکده طب ایرانی و مکمل
معرفی و تاریخچه EDO گزارش عملکرد آموزش مجازی

- تاریخچه EDO

- معرفی EDO

- گزارش عملکرد سال 94

- گزارش عملکرد سال 95

- معرفی آموزش مجازی

- فرم طرح درس

- فرم ایجاد یک درس

آئین نامه و دستورالعمل
برنامه ریزی درسی پژوهش در آموزش

- آئین نامه شرح وظایف EDO

- آئین نامه انجمن علمی هنری

- آئین نامه و دستور العمل

- آئین نامه دوره MD_PhD

- آئین نامه ادامه تحصیل

- معرفی برنامه ریزی درسی

- راهنمای تدوین طرح درس

- کوریکولوم آموزشی  شاخص C.2

- نمونه راهنمای مطالعه

- نمونه طرح درس

- معرفی پژوهش در آموزش

- فرآیند بررسی و تصویب

- طرح تحقیقات کیفی

- پرسشنامه طرح

- پژوهش در آموزش

کمیته مشورتی ارزشیابی آموزش پاسخگو

- معرفی کمیته مشورتی

- آئین نامه کمیته مشورتی

- آئین نامه تشکیلات کیمته

-

- معرفی ارزشیابی

- شاخص های ارزشیابی

- نظام جامع ارزشیابی

- استانداردهای اعتباربخشی

- معرفی آموزش پاسخگو

- مراحل اجرای برنامه آموزش

-

-

لینک های مفید    

- لینک های مفید

   
کوریکولوم آموزشی

- مصوب سي و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 05 / 11 /1387   شاخص D.1 IAC

- بیانیه اولین همایش کشوری دانشجویان دکتری تخصصی طب ایرانی - مشهد مقدس مهر ماه 1393    شاخص D.1.1 IAC

 

توسعه آموزش پزشکی EDO