معرفی معاون و کارشناس پژوهشی

کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده

1

1

11

1

1

معرفی و سمت

فهیمه دری مشهدی

- کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل


اطلاعات تماس : دفتر معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل

تلفن تماس:

05138848930-6

داخلی : 105

پست الکترونیک:

dorrimf2[a]mums.ac.ir