درباره معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

درباره معاونت پژوهشی:

پژوهش و توليد علم معيار اصلي پيشرفت جوامع بشري است. براي دستيابي به جامعه‌اي پيشرفته و متعالي در زمينه‌هاي اجتماعي، صنعتي، اقتصادي و بهداشت و درمان، پژوهش امري ضروري و اجتناب ناپذير است. براي نيل به جامعه‌اي سالم در جهت درمان موثر بيماري‌ها، تحقيقات پزشكي در تمامی زمینه ها در خصوص علت و مكانيسم بيماري‌ها و بررسي براي يافتن راه‌هاي جديد و موثرتر درمان امري ضروري است.
معاونت پژوهشي دانشكده طب سنتی و مکمل همسو با سياست‌هاي كلي دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان گرامي بكار برده است. اقدام اساسي معاونت پژوهشي ارتباط دائمي با اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان و كمك گرفتن از نظرات ايشان به منظور حل مشكلات فراروي معاونت پژوهشي دانشكده بوده است. بدين منظور نسبت به تسهيل و تسريع روند تصويب طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دانشجوئي اهتمام گرديده است. همچنين سعي شده است فعاليت‌هاي پژوهشي اعضاء محترم هيئت علمي و گروه‌هاي آموزشي گردآوري و تدوين گردد.
معاونت پژوهشي دانشكده همگام با معاونت پژوهشي دانشگاه در آينده فعاليت خود را عمدتاً بر پيگيري برون ده طرح‌هاي پژوهشي معطوف نموده كه اميد است موجب رشد روند پژ وهشي اعضاء محترم هيئت علمي و دانشجويان گردد.

 

اين معاونت بعنوان نخستين رسالت خود, مسئوليت تنظيم سياست ها و عناوين پژوهشي دانشكده به نحو هماهنگ با سياستهاي دانشگاه، و در مرحله بعد مسئوليت هدايت پژوهشگران محترم در جهت اجراي سياست ها و نظارت بر حسن اجراي آنها را برعهده دارد.

معرفي فعاليتهاي پژوهشي:

در راستاي اهداف معاونت پژوهشي ، اين معاونت در زمينه هاي ذيل فعاليت دارد :

1- ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آنها :

دريافت طرحهاي تحقيقاتي كه مي بايستي براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه تدوين شده باشد، تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرحها جهت ارائه در شوراي مذكور، اعلام نظر شورا به صورت كتبي به مجريان، پيگيري جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده سازي طرحها جهت بررسی مجدد و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده ، ارسال طرحهاي مصوب شوراي دانشكده به معاونت پژوهشی دانشگاه.

2- همكاري در خصوص اجراي پايان نامه ها:

 ارائه عنوان پايان نامه ها در قالب طرح های پژوهشی در جلسات شورای پژوهشی، بررسی و مصوب نمودن آنها و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه.  

3- برگزاري كارگاه هاي پژوهشي

در معاونت پژوهشي پس از بررسي نياز سنجي كارگاههاي مورد نیاز اعضاي هيات علمي نسبت به برگزاري كارگاههابا همکاری معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام لازم به عمل می آيد .

طرح هاي تحقيقاتي:

طرح تحقيقاتي پس از بررسي و تصويب در شوراي گروه به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال و پس از بررسي اوليه به ترتيب تاريخ تحويل در دستور كارشوراي پژوهشي قرار مي گيرد. درابتدا طرحها توسط معاون پژوهشی ارائه و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظرصورت مي گيرد.در صورت نیاز به اصلاح مواردی مشخص، نتايج مورد توافق شورا طي نامه كتبي به اطلاع مجريان رسانده مي شود. طرحها پس ازانجام اصلاحات اولیه جهت داوری ارسال می شوند. پس از داوری و پاسخ به سوالات توسط مجريان در شورا مطرح و در صورت تأييد اعضا مورد تصويب قرار می گیرد . اين شورا هر ماه يكبار به طورمعمول تشكيل جلسه مي دهد. نهايتاً طرحهاي مصوب جهت تصويب نهائي در شوراي پژوهشي دانشگاه به معاونت پژوهشي ارسال مي شود.

شوراي پژوهشي دانشكده:

در شوراي پژوهشي مسائل و اخبار پژوهشي دانشگاه توسط معاون پژوهشي به اطلاع اعضاء رسانده مي شود و اين مسائل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

همچنین این شوراي جهت بررسي طرحهاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي دانشكده و به منظور طرح ديدگاههاي متفاوت, بحث و تبادل نظر محققين و صاحب نظران و تصويب طرحها تشكيل مي شود. اين شورا متشکل از 13 نفراست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منوي اصلي