درباره معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

معرفي فعاليت‌هاي پژوهشي:

در راستاي اهداف معاونت پژوهشي، اين معاونت در زمينه‌هاي ذيل فعاليت دارد:

1- ارزشيابي طرح‌هاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آن‌ها :

دريافت طرح‌هاي تحقيقاتي كه مي‌بايستي بر اساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه تدوين شده باشد، تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرح‌ها جهت ارائه در شوراي مذكور، اعلام نظر شورا به صورت كتبي به مجريان، پيگيري جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده‌سازي طرح‌ها جهت بررسی مجدد و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده، ارسال طرح‌هاي مصوب شوراي دانشكده به مدیریت پژوهشی دانشگاه.

2- همكاري در خصوص اجراي پايان‌نامه‌ها:

 ارائه عنوان پايان‌نامه‌ها در قالب طرح‌های پژوهشی در جلسات شورای پژوهشی، بررسی و مصوب نمودن آن‌ها و ارسال به مدیریت پژوهشی دانشگاه.  

3- برگزاري كارگاه‌هاي پژوهشي:

در معاونت پژوهشي پس از بررسي نياز سنجي كارگاههاي مورد نیاز اعضاي هيات علمي نسبت به برگزاري كارگاه‌ها با همکاری معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام لازم به عمل می‌آيد.

4- بررسی فعالیت‌های پژوهشی اساتید و دانشجویان

طرح‌هاي تحقيقاتي:

طرح‌های ارسال شده به معاونت پژوهشي دانشكده پس از بررسي اوليه به ترتيب تاريخ تحويل در دستور كار شوراي پژوهشي قرار مي‌گيرد. در ابتدا طرح‌ها توسط معاون پژوهشی ارائه و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظر صورت مي گيرد. بعد از تصویب عنوان طرح و تعیین داور، طرح جهت انجام فرآیند داوری به داوران ارسال می‌شود. پس از داوری و پاسخ به سوالات توسط مجريان در شورا مطرح و در صورت تأييد اعضا مورد تصويب قرار می‌گیرد. اين شورا حدودا هر ماه يكبار به طور معمول تشكيل جلسه مي‌دهد. نهايتاً طرح‌هاي مصوب جهت تصويب نهائي در شوراي پژوهشي دانشگاه به مدیریت پژوهشي دانشگاه ارسال مي‌شود.

شوراي پژوهشي دانشكده:

در شوراي پژوهشي مسائل و اخبار پژوهشي دانشگاه توسط معاون پژوهشي به اطلاع اعضاء رسانده مي‌شود و اين مسائل مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

همچنین این شوراي جهت بررسي طرح‌هاي تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي دانشكده و به منظور طرح ديدگاه‌هاي متفاوت، بحث و تبادل نظر محققين و صاحب نظران و تصويب طرح‌ها تشكيل مي‌شود. اين شورا متشکل از 15 نفر است.

1

1

1