ژورنال کلاب دانشکده طب سنتی و مکمل

مشاهده برنامه های دوره اول ژورنال کلاب دانشکده طب سنتی و مکمل سال 1393 لینک
مشاهده برنامه های دوره دوم ژورنال کلاب دانشکده طب سنتی و مکمل سال 1393 لینک
مشاهده برنامه های دوره سوم ژورنال کلاب دانشکده طب سنتی و مکمل سال 1394 لینک
مشاهده برنامه های دوره چهارم ژورنال کلاب دانشکده طب سنتی و مکمل سال 1395 لینک
مشاهده برنامه های دوره پنجم ژورنال کلاب دانشکده طب سنتی و مکمل سال 1396 لینک

نمونه فایل نحوه ارائه متن ژورنال  

جدول راهنمای توالی جلسات

نوع جلسه

گروه دانشجویان مسئول

Case report

دانشجویان دوره کارورزی

گزارش شش­ماهه

دانشجویان دوره پژوهشی

گزارش شش­ماهه

دانشجویان دوره پژوهشی

گزارش شش­ماهه

دانشجویان دوره پژوهشی

Case report

دانشجویان دوره کارورزی

گزارش شش­ماهه

دانشجویان دوره پژوهشی

Journal club

دانشجویان ورودی بهمن 94

گزارش شش­ماهه

دانشجویان دوره پژوهشی

 

تذکر: در برنامه تنظیم شده اسامی بر اساس حروف الفبا در هر ورودی تنظیم شده است و انجام هرگونه

جابجایی فقط پس از هماهنگی با مسئول برگزاری جلسات امکان پذیر خواهد بود.

 

جدول زمانبندی جلسات case report

دانشجویان دوره کارورزی

تاریخ 

6/7/95

13/7/95

18/8/95

16/9/95

14/10/95

12/11/95

10/12/95

22/1/96

19/2/96

16/3/96

13/4/96

10/5/96

7/6/96

4/7/96

دانشجو

دکتر توسلی

دکتر کاووسی

دکتر اباذری

دکتر احمدپور

دکتر تیموری

دکتر ایروانی

دکتر تیموری

دکتر احمدپور

دکتر خدابخش

دکتر خدابخش

دکتر احمدپور

دکتر خرم­پژوه

دکتر ساکت

دکتر صاحبکار

دکتر عبدالله زاده

دکتر غضنفری

دکتر کارگزار

دکتر نقیبی

 

جدول زمانبندی جلسات گزارش شش­ماهه

دانشجویان دوره پژوهشی

 تاریخ 

27/7/95

4/8/95

11/8/95

25/8/95

9/9/95

23/9/95

30/9/95

7/10/95

21/10/95

5/11/95

19/11/95

26/11/95

3/12/95

17/12/95

15/1/96

دانشجو

دکتر اسماعیل­پور

دکتر حمیدنیا

دکتر دلشاد

دکتر رواقی

دکتر صادقی

دکتر ملک­آرا

دکتر مهجور

دکتر توکلی دستجردی

دکتر سلیمانی

دکتر حقیقی

دکتر اسلامی

دکتر مرتضوی

دکتر رستمانی

دکتر روحانی

دکتر اسلامی

دکتر حقیقی

دکتر جوان

 تاریخ 

29/1/96

5/2/96

12/2/96

26/2/96

9/3/96

23/3/96

30/3/96

6/4/96

20/4/96

3/5/96

17/5/96

24/5/96

31/5/96

14/6/96

28/6/96

دانشجو

دکتر حسین­زاده

دکتر فرشچی

دکتر مهری

دکتر ناقدی

دکتر توسلی

دکتر جعفرنژاد

دکتر زروندی

دکتر غلامپور

دکتر کاووسی

دکتر محجوب

دکتر مختاری

دکتر مهرپور

دکتر نجفیان

دکتر نیک­اختر

دکتر وحید

 

جدول زمانبندی جلسات journal club

دانشجویان ورودی بهمن 94

تاریخ

2/9/95

28/10/95

24/12/95

2/3/96

27/4/96

21/6/96

11/7/96

دانشجو

دکتر رحمانی

دکتر زنگویی

دکتر کیانی

دکتر محمدیان

دکتر صادقی

دکتر مکارم

دکتر رواقی

دکتر موسایی

دکتر میرموسوی


نمونه فایل نحوه ارائه متن ژورنال

منوي اصلي