اعضاء شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل

اعضا

سمت

دکتر جلیل توکل افشاری

ریاست دانشکده طب سنتی ایرانی و مکمل - مدیر گروه طب سنتی

دکتر مهدی یوسفی

معاون آموزشی

دکتر مجید انوشیروانی

معاون پژوهشی

دکتر حمید عبدی

معاون اداری مالی

دکتر حمیدرضا بهرامی

مدیر گروه طب مکمل

دکتر ملیحه متوسلیان

مسئول دفتر توسعه آموزش

دکتر علی خورسند وکیل زاده

مسئول تحصیلات تکمیلی

دکتر سید احمد ثاقبی

دانشیار نفرولوژی

دکتر حسن رخشنده

استادیار فارماکولوژی

دکتر موسی الرضا حسینی

استادیار بیماریهای داخلی-گوارش

دکتر هدا عزیزی

عضو گروه طب مکمل

دکتر سید محمد نظری

عضو گروه طب سنتی

مهندس سارا هادیان

کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه

...