شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

اعضاء شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

اعضا

سمت

1

آقای دکتر مهدی یوسفی

ریاست دانشکده طب ایرانی و مکمل

2

آقای دکتر محمدرضا نورس

معاون آموزشی

3

خانم دکتر روشنک سالاری

معاون پژوهشی

4

آقای دکتر حمیدرضا بهرامی

مدیر گروه طب چینی

5

خانم دکتر ملیحه متوسلیان

مسئول دفتر توسعه آموزش

6

آقای دکترعلی خورسندوکیل زاده

استادیارگروه طب چینی

7

خانم دکتر ملیحه امیریان

استادیار گروه زنان و زایمان

8

آقای دکتر علی تقی پور

دانشیار گروه اپیدمیولوژی

9

آقای دکتر محمود حسینی

دانشیار گروه فیزیولوژی

10

آقای دکتر موسی الرضا حسینی

استادیار گروه داخلی-گوارش

11

آقای دکتر حسن رخشنده

استادیار گروه فارماکولوژی

12

آقای دکتر احمد شاه فرهت

استاد گروه نوزادان

13

خانم دکتر مژگان محمدی

دانشیار گروه ایمنولوژی

14

آقای دکتر سید مجتبی موسوی بزاز

دانشیار گروه مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

15

فهیمه درّی مشهدی

کارشناس معاونت پژوهشی