اعضاء شورای پژوهشی

لیست اعضاء شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

ردیف

اعضا

سمت

1

آقای دکتر جلیل توکل افشار

ریاست دانشکده طب سنتی و مکمل

2

آقای دکتر محمدرضا نورس

معاون آموزشی

3

خانم دکتر روشنک سالاری

معاون پژوهشی

4

آقای دکتر حمید عبدی

معاون اداری مالی

5

آقای دکتر حمیدرضا بهرامی

مدیر گروه طب چینی

6

خانم دکتر ملیحه متوسلیان

مسئول دفتر توسعه آموزش

7

آقای دکترعلی خورسندوکیل زاده

استادیارگروه طب چینی

8

آقای دکتر مهدی یوسفی

استادیار گروه طب ایرانی

9

آقای دکتر مجید انوشیروانی

استادیار گروه طب ایرانی

10

خانم دکتر ملیحه امیریان

استادیار گروه زنان و زایمان

11

آقای دکتر علی تقی پور

دانشیار گروه اپیدمیولوژی

12

آقای دکتر محمود حسینی

دانشیار گروه فیزیولوژی

13

آقای دکتر موسی الرضا حسینی

استادیار گروه داخلی-گوارش

14

آقای دکتر حسن رخشنده

استادیار گروه فارماکولوژی

15

آقای دکتر احمد شاه فرهت

استاد گروه نوزادان

16

خانم دکتر مژگان محمدی

دانشیار گروه ایمنولوژی

17

آقای دکتر سید مجتبی موسوی بزاز

دانشیار گروه مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

18

فهیمه درّی مشهدی

کارشناس معاونت پژوهشی

منوي اصلي