معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی
معرفی کمیته:

كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده طب سنتی به منظور رفع مشكلات و موانع موجود در راه انجام فعاليت هاي پ‍‍‍‍ژوهشي دانشجويي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع موانع و ارتقاء و ايجاد انگيزه هاي لازم تحقيقاتي براي دانشجويان تاسيس شده است.

اهداف اصلي كميته تحقيقات:

كميته تحقيقات دانشجويي، به عنوان مشاوره طرحهاي تحقيقاتي و راهكار موثر در جهت ارتقاء كمي و كيفي طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشهاي دانشجويي مطرح گرديد. يكي از علل پايين بودن شاخص هاي كمي و كيفي تحقيقات عبارتند از عدم آشنايي دانشجويان با روشها و منابع در دسترس براي انجام پژوهش، عدم آشنايي برخي از انها با منابع اطلاعاتي و بانك هاي مقالات پزشكي، عدم آشنايي با روشهاي تخصصي آمار و تجزيه و تحليل داده ها، عدم آشنايي با مراحل چاپ مقالات در ژورنالهاي معتبر بوده است. لذا مركزي كه بتواند خدمات مشاوره اي پژوهشي را به نحو موثري به دانشجويان ارائه نمايد قطعا باعث تحول و ارتقاء سطح پژوهش در كشور خواهد بود، و با اين هدف كميته تحقيقات دانشجويي، در محل معاونت تحقيقات و فناوري راه اندازي شد.

چارت تشکیلاتی کمیته: