قوانین و آئین نامه های معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل مشهد

آئین نامه ها، قوانین و فرآیند های معاونت پژوهشی:

- فرآیند پیشنهادی تغییر مجری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی 

- فرم یک تغییر مجری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی 

- فرم یک تغییر مجری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی 

- فرآیند رسیدگی به شکایت دانشجویان

- فرآیند تغییر مجری طرح و تغییر گرنت

- فرآیند حذف و اضافه نمودن همکار در طرح تحقیقاتی

- فرآیند تغییرات جزئی و یا کلی در طرح تحقیقاتی

- فرآیند اعلام پایان طرح تحقیقاتی

- فرآیند پذیرش طرح های کمیته ی تحقیقات دانشجویی (قرارداد مستقیم دانشجویی)

- فرآیند تصویب نهایی طرح تا عقد قرارداد

- فرآیند ثبت طرح تحقیقاتی

- فرآیند درخواست چاپ کتاب تالیفی

- فرآیند درخواست چاپ کتاب ترجمه

- فرآیند دریافت حق تالیف مقاله

- فرآیند شرکت در همایش خارج از کشور

- فرم سوالات نظر سنجی و سنجش فرآیند های مربوط با پایان نامه

- قوانین و آئین نامه های اخلاق در پژوهش

- قوانین مربوط به حق تکثیر copy&right

- فرم درخواست شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

- فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

- پرسشنامه مسافرت به خارج از کشور

- فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی

- کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی

- خلاصه پایان طرح تحقیقاتی / پایان نامه

- فرم پیشنهاد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1)

- گواهی اصالت ترجمه کتاب

- گواهی اصالت تالیف

- فرم پیشنهدا چاپ کتاب تالیفی در انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1)