چشم انداز دانشکده طب سنتی و مکمل

هوالشافی

برای "مکتب طب سنتی ایرانی " ویژگی های چندی می توان برشمرد ،از جمله آنکه این میراث کهن ،نه فقط یک "متد" و " شیوه ی" درمان، که یک " نظام جامع طبی" است که هم در آداب و تدابیر نگاهداشت تندرستی سخنان کاربردی بسیاری دارد ، و هم در سبب شناسی و تشخیص بیماری ها دیدگاهی فراگیر و گسترده عرضه می کند، و هم در درمان از اقسام شیوه های گوناگون یعنی از کاربرد اشکال متنوعی از مواد زیستی طبیعی و اعمال روش های دستی تا رویکرد های روانی و روحانی بهره می گیرد.

ویژگی دیگر آنکه این مکتب بر"حکمت طبیعیات " مبتنی است و بر دو پایه ی خرد و تجربه مدون و سنجیده استوار است ،نه بر دریافت های پراکنده و شناخت های نابسامان .

حفظ این دو ویژگی برای احیاگران این مکتب بسیار مهم است ،به زبان دیگر در بازیابی و بازسازی آن ،دو نکته ی مهم باید در نظر گرفته شود :یکی آنکه تمامیت و یکپارچگی دانش در ساختار این مکتب از میان نرود و توقف در حیطه های ساده تر و دست یافتنی تر موجب فراموشی اصول بنیادی نگردد و دوم آنکه در هر اقدامی برای گسترش و توسعه ی این مکتب ،دقت و تعهد بسیاری صرف شود تا خواسته یا ناخواسته عیار "خرد ورزی" و " تجربه گرایی روش مند" در آن کم رنگ نشود.

یکی از پیش نیازهای لازم برای دستیابی به این اهداف ،تسهیل  دسترسی به گنجینه ی دانش و آموزه های مکتوب حکیمان در دوره های تاریخی گوناگون است .بدین منظور لازم است که این نوشتارها با شکیبایی و دقت و با رعایت ملاحظات علمی و معیارهای ادبی تصحیح شده و در دسترس علاقه مندان و دانشجویان قرار گیرند.از آن پس می توان این متون را در پژوهش های گوناگون به کار برد و از آموزه هایشان درس اعتدال و تندرستی گرفت .

 

منوي اصلي