داروخانه دانشکده طب سنتی و مکمل

 
 عناوین داروخانه

- لیست داروهای موجود در داروخانه لینک

- لیست و اسامی کامل کپسول ها به همراه ترکیبات و نوع اثر درمانی لینک

- لیست و اسامی کامل ژل ها به همراه ترکیبات و نوع اثر درمانی لینک

- لیست و اسامی کامل پماد ها و روغن ها به همراه ترکیبات و نوع اثر درمانی لینک

- لیست و اسامی کامل پودر ها به همراه ترکیبات و نوع اثر درمانی لینک

- لیست و اسامی کامل شربت ها به همراه ترکیبات و نوع اثر درمانی لینک

- لیست و اسامی کامل قطره ها به همراه ترکیبات و نوع اثر درمانی لینک

- لیست و اسامی کامل معجون ها به همراه ترکیبات و نوع اثر درمانی لینک

- لیست و اسامی کامل محلول ها به همراه ترکیبات و نوع اثر درمانی لینک

مشخصات داروخانه

مسئول داروخانه:

دکتر روشنک سالاری

کارشناس داروخانه:

مریم تشکری

 

 

منوي اصلي