درمانگاه های طب ایرانی

درمانگاه مرکزی طب ایرانی در بیمارستان امام رضا (ع)

مسئول فنی: دکترمرجان مهجور مقدم

روز های کاری : همه روزه بجز ایام تعطیل

ساعات کاری: 7:30 الی 14

سایت نوبت دهی: nobat.mums.ac.ir

برنامه کاری:

شنبه: دکتر سید محمد نظری – دکتر الهه دلشاد – دکتر مرجان مهجور مقدم

یکشنبه: دکتر مجید انوشیروانی – دکتر صادق شکری – دکتر مرجان مهجور مقدم

دوشنبه: دکتر زهره فیض آبادی – دکتر محمد رضا نورس – دکتر مرجان مهجور مقدم – دکتر سید محمد نظری– دکتر مرجان مهجور مقدم

چهارشنبه : دکتر مهدی یوسفی – دکتر ملیحه متوسلیان – دکتر سید محمد نظری– دکتر مرجان مهجور مقدم

پنج شنبه : دکتر لیلی حمید نیا– دکتر مرجان مهجور مقدم

شماره تماس: 05138525008

آدرس: میدان تقی آباد – خیابان دانشگاه – بیمارستان امام رضا (ع) – روبروی کتابخانه شهید هاشمی نژاد

***

درمانگاه طب چینی (سوزنی) و مکمل در بیمارستان امام رضا (ع)

مسئول فنی: دکتر حمید رضا بهرامی

روز های کاری : همه روزه بجز ایام تعطیل

سایت نوبت دهی: nobat.mums.ac.ir

ساعات کاری: صبح و عصر

برنامه کاری:

شنبه: دکتر علی خورسند وکیل زاده – دکتر هدا عزیزی

یکشنبه: دکترشاپور بدیعی اول – دکتر حمید رضا بهرامی

دوشنبه: دکتر علی خورسند وکیل زاده – دکتر هدا عزیزی

سه شنبه: دکترشاپور بدیعی اول – دکتر حمید رضا بهرامی

چهارشنبه: دکتر علی خورسند وکیل زاده – دکتر هدا عزیزی

پنجشنبه: دکترشاپور بدیعی اول – دکتر حمید رضا بهرامی

شماره تماس: 05138543031

آدرس: میدان تقی آباد – خیابان دانشگاه – روبروی کفایی

***

درمانگاه طب ایرانی در بیمارستان قائم (عج)

مسئول فنی: دکتر صادق شکری

روز های کاری : همه روزه بجز ایام تعطیل

سایت نوبت دهی: nobat.mums.ac.ir

ساعات کاری: صبح و عصر

برنامه کاری:

شنبه: دکتر صادق شکری- دکتر حمید عبدی

یکشنبه: دکتر ملیحه متوسلیان

دوشنبه: دکتر فیض آبادی – دکتر حمید عبدی

سه شنبه: دکتر فیض آبادی

چهارشنبه: دکتر صادق شکری – دکتر حمید عبدی

پنجشنبه: دکتر صادق شکری

شماره تماس: 05138400000

آدرس: خیابان احمد آباد، نبش پرستار، درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)