تجهیزات آزمایشگاه دانشکده طب سنتی و مکمل (2)

دستگاههای موجود در آزمایشگاه :

-سانتریفوژ

-هود

-دستگاه تقطیر

-کلونجر

-سوکسله

-متر pH

-ترازوی حساس  00 ، 000

-دسیکاتور

-همزن برقی یا شیکر

-آون ساده

-کوره

-بن ماری

-روتاری

-اسپکتروفتومتر

-آسیاب بزرگ و کوچک

-هیتر بزرگ

-مگنت

-دسیکاتور

-تانک کروماتوگرافی

-حمام التراسونیک

-هاون چینی

-همزن مغناطیسی یا استیر

- آون فن دار

- آبمیوه گیری

- غذاساز

- پرس