مقررات آزمایشگاه دانشکده طب سنتی و مکمل

مقررات و اصول کار در آزمايشگاه

-اجراي نكات زير براي تمام افراد شامل دانشجويان تكنسينها كارشناسان و مربيان و كليه پژوهشگران اجباري ودر صورت مشاهده تمرد از نكات

-ايمني زير از فعاليت آن فرد در آزمايشگاه جلوگيري ميشود .

-درهنگام حضور در آزمايشگاه حتما" از روپوش آزمايشگاه استفاده كنيد .

-از خوردن ، نوشيدن ، سيگار كشيدن و...در محيط آزمايشگاه جدا" پرهيز نماييد .

-در حداكثر امكان، از كفشهاي جلوبسته در آزمايشگاه استفاده شود .

-خانمها مي بايستي مقنعه يا روسري خود را داخل روپوش قرار دهند در غير اينصورت از مقنعه جداگانه براي آزمايشگاه استفاده نمايند .

-از قرار دادن كيف و وسايل شخصي در محيط آزمايشگاه جدا" پرهيز نماييد .

-كليه افراد در آزمايشگاه موظف به رعايت اصول ايمني مي باشند .

-ساعت معمول كار در آزمايشگاهها از 8 صبح لغايت 14.30 مي باشد. چنانچه لازم باشد كه فردي بيش از اين ساعت در آزمايشگاه

-حضور داشته باشد ضروري است برنامه كار و علت حضور خود را مشخص نمايد و قبلا" با مجري طرح و مسئول آزمايشگاه هماهنگي لازم را بعمل آورد .

-جهت استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگيري از هرگونه اختلال در دستگاهها لازمست در شروع استفاده بامسئول آن هماهنگي

كامل بعمل آيد .

-براي هر بار استفاده حتما" تاريخ)ساعت و مدت( استفاده از دستگاه را در دفتر چه مخصوص يادداشت نماييد .

-هنگام استفاده از ترازو و بعد از هرتوزين صفحه ترازو و قاشقک مخصوص توزين را به دقت تميز نماييد .

-پيش از توزين يا برداشتن هر ماده برچسب ايمني آن را مطالعه كنيد .

-پس از توزين لازمست مواد شيميايي به انبار يا محل اصلي خود برگردانده شود .

-هر فرد موظف به تهيه مواد لازم جهت پروژه، پايان نامه و طرح تحقيقاتي خود مي باشد و در صورتيكه بخواهد از مواد موجود در

آزمايشگاه استفاده كند، حتما بايد با مسئول يا كارشناس آزمايشگاه هماهنگ نمايد.

-در برداشت از Stock اصلي دقت فرمائيد تا آنها آلوده نشوند و در صورت آلودگي حتما" به مسئول مربوطه اطلاع داده شود .

-در استفاده از مواد شيميايي خطرناک و نيز مواد آلوده كمال دقت را به عمل آوريد و همواره اصول ايمني را رعايت نماييد .

-ظروف Stock مواد شيميايي و محلول هايي مانند، اسيد، الكل، فنل و مواد شيميايي جامد را برروي ميز كار خود قرار ندهيد .

-هرگز مواد شيميايي محلول را بوسيله پيپت با دهان نكشيد.

-انبار كردن و نگهداري وسايل غير ضروري در زير هود ممنوع مي باشد .

-درصورت استفاده از هود، براي جلوگيري از ايجاد اختلال در جريانات هوايي از جمع نمودن وسايل در زير هود به ويژه محلهاي

ورودي و خروجي هوا جدا" خودداري نماييد .

-مواد شيميايي فرار و موادي كه بخارات سمي دارند حتما" در زير هود شيميايي باز گردند.

-ظروف مورد استفاده خود را پس از اتمام كار شستشو و خشک كنيد. وچنانچه نياز به آلودگي زدايي دارد، حتما" پيش از شستشو اين

كار را انجام دهيد .

-هنگام كار با روتاري، سوكسله و كلونجر دقت لازم را داشته باشيد تا از آلوده شدن آنها يا مبرد متصل به آنها به عصاره يا اسانس

جلوگيري شود.

-در صورت آلودگي سريعا لوله ها را شستشو نماييد. زيرا پس از خشک شدن به سختي قابل تميز كردن مي باشند.

-پس از اتمام كار محل كار خود را تميز و در صورت نياز ضد عفوني نماييد .

-از قرار دادن مواد اشتعال زا مثل الكل در كنار گاز حتي در زمان خاموش بودن شعله اكيدا خودداري نمائيد.

-هنگام ترک آزمايشگاه از خاموش بودن دستگاه ، بستن شير گاز و آب... اطمينان كامل حاصل نماييد .

-پاكسازي منظم، بنيادي و دوره اي در محيط آزمايشگاه با يستي انجام گيرد و مشاركت همه افرادي كه در آزمايشگاه مشغول به كار

هستند، الزامي است .

-در صورت مشاهده خرابي و اختلال در دستگاهها ضروري است هر چه سريعتر به مسئول وقت آزمايشگاه اطلاع داده شود .

-در صورت مشاهده تخلف از مقررات فوق در مرحله اول تذكر شفاهي توسط مسئول نظارت بر آزمايشگاه و سپس تذكر كتبي توسط

مدير گروه و در صورت تكرار، مراتب در شوراي گروه مطرح و برابر مصوبات شورا و مقررات برخورد قانوني صورت خواهد گرفت .

دقت كامل به عمل آوريد تا از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوي مواد بدون برچسب در يخچال و قفسه ها، جدا" خودداري شود .

از گذاشتن لوله ها و ظروف حاوي مواد غير از قسمتهاي مشخص شده در يخچال جدا" پرهيز شود.

تمامي افرادي كه در آزمايشگاه مشغول به كار مي شوند )همكار طرح دانشجو( بايد از مقررات آزمايشگاه و اصول ايمني  آگاهي داشته و آنها را رعايت نمايند .

-ورود هر فرد جديد به آزمايشگاه )همكار طرح دانشجو( منوط به معرفي كتبي از طرف استاد راهنما يا مجري طرح به مسئول  

آزمايشگاه مي باشند.

-مفردات موجود در آزمايشگاه فقط مخصوص كلاسهاي آموزشي مفردات و قرابادين بوده و از استفاده آنها در طرحها و ساخت

فرمولاسيونها و .... جدا خودداري فرمائيد.

-توجه داشته باشيد به هيچ عنوان امكان خارج كردن هيچ يک از وسايل موجود از آزمايشگاه وجود ندارد.

-استفاده از محيط آزمايشگاه جهت انجام اعمال متفرقه به هيچ وجه مجاز نمي باشد.

-در صورت انجام طرح تحقيقاتي يا پايان نامه و نياز به يكسري وسايل هميشگي با هماهنگي مسئول آزمايشگاه وسايل مورد نياز خود را تحويل ودر پايان طرح تحويل كارشناس آزمايشگاه نمائيد. و در صورتيكه در اواسط كار نياز به هر وسيله ديگري بود با هماهنگي با كارشناس تحويل و به ليست قبل اضافه و در پايان كار تحويل فرمائيد.

دکتر شکوه سادات حامدی

مسئول آزمايشگاه