ارائه و طرح درس

 

ارائه و طرح درس گروه طب سنتی ایرانی

شاخص D.1*

- درس مفردات و قرابادین عملی نیمسال اول و دوم 96-95- مسئول درس: دکتر روشنک سالاری. لینک
- درس اسباب و علل و دلایل و علامات نظری و عملی - نیمسال دوم 96-95 مسئول درس: دکتر زهره فیض آبادی. لینک
- درس اعمال یداوی و جراحی صغیر نیمسال دوم 96-95 مسئول درس: دکتر ملیحه متوسلیان. لینک
- درس تغذیه اختصاصی و شیوه تهیه غذاهای ویژه - نیمسال دوم تحصیلی 96-95 مسئول درس: دکتر مهدی یوسفی. لینک
- درس مفردات نظری نیمسال دوم 96-95 مسئول درس: دکتر محمد رضا نورس. لینک
- درس طب مکمل و فولکلور مسئول درس: دکتر هدا عزیزی. لینک
- درس صرف و نحو و قرائت و ترجمه متون عربی پزشکی نیم سال اول 96-95 مسئول درس: دکتر ماندانا توکلی . لینک1 لینک 2
- درس اصول و مبانی درمان 2 نیمسال اول 96-95 مسئول درس: دکتر محمد رضا نورس. لینک
- درس کلیات امور طبیعیه نیمسال اول 96-95 مسئول درس: دکتر محمد رضا نورس. لینک
- شیفت درمانگاه ها نیم سال اول 96-95. لینک
- درس اسباب و علل و دلایل و علایم (نظری) نیمسال دوم 96-95 مسئول درس: دکتر مجید انوشیروانی. لینک
- درس قرائت، تفسیر و تصحیح متون فارسی پزشکی 2 واحد نظری و 1 واحد عملی. لینک
- درس اسباب و علل و دلایل و علایم عملی نیم سال دوم 96-95 مسئول درس:دکتر مجید انوشیروانی. لینک
- درس اعمال یداوی و جراحی صغیر 1 واحد نظری و 2 واحد عملی نیمسال اول 96-95 مسئول درس: دکتر متوسلیان. لینک
- طرح درس دکتر سید احمد ثاقبی. لینک
- درس مبانی علاج نیمسال دوم 96-95 مسئول درس: دکتر مجید انوشیروانی. لینک
- درس مباحث جامع طب ایرانی - اسلامی. لینک