معرفی معاون آموزشی و کارشناسان

 

کارشناسان حوزه معاونت آموزشی

کارشناس: یگانه شهسوار

نامه ابلاغ: عنوان کارشناس خدمات آموزشی

ایمیل: shahsavary2[a]mums.ac.ir

شماره تماس: 05138848930 داخلی 104

 

کارشناس: پریسا غفوریان

ایمیل: ghafourianp2[a]mums.ac.ir

شماره تماس: 05138848930 داخلی 104