سامانه اعتبار بخشی بین الملل دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد

 
کمیته اعتبار بخشی بین المللي (IAC) 
 
اعضاء کمیته
 

دکتر مهدی یوسفی

رئیس دانشکده

دکتر محمد رضا نورس

معاون آموزشی

دکتر روشنک سالاری

معاون پژوهشی

دکتر صادق شکری

مدیر EDO

 

رضا خان پور

مسئول فناوری

اخبار کمیته

- نامه ابلاغ و معرفی اعضاء کمیته.

- اولین صورتجلسه کمیته با موضوعیت شروع ارزیابی و تکمیل شاخص ها با حضور اعضاء کمیته.

- دومین صورت جلسه کمیته با موضوعیت بررسی عملکرد دانشکده با توجه به تعاریف موجود در شاخص های.

دسته بندي شاخص هاي ارزيابي

- شاخص هاي ايندكس A آموزشی - پشتیبانی

- شاخص هاي ايندكس B آموزشی - پژوهشی - پشتیبانی

- شاخص هاي ايندكس C  آموزشی - پژوهشی

- شاخص هاي ايندكس D آموزشی

- شاخص هاي ايندكس E دانشجویی

- شاخص هاي ايندكس F آموزشی

- شاخص هاي ايندكس G آموزشی - بین الملل

- شاخص هاي ايندكس H آموزشی - بین الملل - پشتیبانی

جدول زیر شاخه ای شاخص ها

شاخص اجرا شده شاخص در دست اجرا شاخص غیر قابل اجرا
شاخص اجرا نشده

A

B

C

D

E

F

G

H

A.2

 

B.4

B.4*

B.4.1

C.1

C.1.1

D.1

D.1*

D.1.1

D.1.2

E.1

E.1*

E.1.1

F.1

F.1.1

F.1.2

F.1.3

F.1.4

F.1.5

F.1.6

G.1

G.1*

G.1.1

G.1.2

H.1

H.1.1

H.1.2

H.1.3

H.1.4

H.1.5

H.1.6

H.1.7

H.1.8

H.1.9

H.1.10

H.1.11

H.1.12

A.3

A.3*

C.2

C.2.1

B.5

B.5.1

E.2

E.2*

A.4

A.4.1

C.4

C.4*

C.4.1

C.4.2

C.4.3

D.2

D.2*

D.2.1

D.2.2

G.2

G.2*

G.2.1

G.2.2

G.2.3

G.2.4

G.2.5

B.6

B.6.1

B.6.2

B.6.3

B.6.4

E.3

E.3.1

E.3.2

E.3.3

A.5

A.5*

F.2

F.2.1

F.2.2

F.2.3

A.7

A.7*

D.3

D.3*

D.3.1

D.3.2

E.4

E.4.1

E.4.2

E.4.3

A.8

A.8.1

A.8.2

A.8.3

A.8.4

A.8.5

A.8.6

A.8.7

A.8.8

A.8.9

A.8.10

A.8.11

A.8.12

A.8.13

A.8.14

A.8.15

A.8.16

A.8.17

A.8.18

C.5

 C.5*

 

 

F.3

F.3.1

F.3.2

G.3

G.3.1

G.3.2

G.3.3

G.3.4

 

 

D.4

D.4*

D.4.1

D.4.2

B.2

B.2*

B.2.1

 

 

E.5

E.5.1

E.5.2

H.2

H.2.1

H.2.2

H.2.3

 

 

F.4

F.4.1

 B.9

B.9.1

 

 

B.10

B.10.1

 

 

D.5

D.5.1

D.5.2

D.5.3

D.5.4

D.5.5

E.6

E.6.1

E.6.2

 

 

G.4

G.4.1

G.4.2

G.4.3

 

 

 

 

 

 

H.3

H.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.7

E.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.4

H.4.1

H.4.2

H.4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.5

H.5.1

H.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.6

H.6.1

H.6.2

H.6.3

H.6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.7

H.7.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.9

H.9.1

H.9.2

H.9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.10

H.10.1