برنامه های درمانگاه های دانشکده طب سنتی

برنامه درمانگاه های دانشکده طب سنتی و مکمل
برنامه اساتید گروه آموزشی طب سنتی ایرانی

درمانگاه بیمارستان قائم (عج)

درمانگاه بیمارستان امام رضا (ع)

درمانگاه دانشکده طب سنتی

ردیف

دکتر سید محمد نظری

دکتر مجید انوشیروانی

-

شنبه

دکتر سید احمد ثاقبی

دکتر ملیحه متوسلیان*

دکتر ماندانا توکلی*

1شنبه

دکتر سید محمد نظری

دکتر ملیحه متوسلیان*

دکتر ماندانا توکلی*

2شنبه

-

-

دکتر مهدی یوسفی

3شنبه

دکتر سید احمد ثاقبی

دکتر مجید انوشیروانی

-

4شنبه

-

-

دکتر مهدی یوسفی

5شنبه

برنامه دستیاران تخصصی گروه آموزشی طب سنتی ایرانی

درمانگاه شماره یک - دانشکده طب سنتی و مکمل

روز

ساعت حضور

دستیاران

استاد آنکال

دستیارارشد

شنبه

12-9

دکتر توسلی- دکتر نیک اختر

دکتر یوسفی

دکتر ناقدی

یکشنبه

12-9

دکترجعفرنژاد- دکتر قربانزاده

دکتر انوشیروانی

دکترفرشچی

دوشنبه

12-9

دکتر زروندی

دکتر فیض آبادی

دکتراسلامی

چهارشنبه

12-9

دکترکاووسی

دکتر توکلی- دکتر متوسلیان

دکترمهجور

----

 

برنامه دستیاران تخصصی گروه آموزشی طب سنتی ایرانی

درمانگاه شماره دو- دانشکده طب سنتی و مکمل

روز

ساعت حضور

استاد آنکال

دستیاران

دستیارارشد

شنبه

12-9

دکتر یوسفی

دکتر مختاری- غلامپور

دکتر ملک آرا

یکشنبه

12-9

دکتر انوشیروانی

دکتروحید- دکتر نجفیان

دکتردلشاد

دوشنبه

12-9

دکتر فیض آبادی

دکتر صادقی- دکتر رواقی

دکترمهری

چهارشنبه

12-9

دکتر توکلی- دکتر متوسلیان

دکترمهرپور

دکترحمیدنیا


* ویژه بیماران خانم

توجه:

لطفا جهت اخذ نوبت اینترنتی برای پزشکان محترم، نام بیمارستان را طبق برنامه درمانگاه انتخاب نمایید.

 

جهت نوبت دهی اینترنتی اینجا کلیک کنید.

فایل آموزشی دریافت نوبت اینترنتی

منوي اصلي

...