برنامه های درمانگاه های دانشکده طب سنتی

برنامه درمانگاه های دانشکده طب سنتی و مکمل
برنامه اساتید گروه آموزشی طب سنتی ایرانی

درمانگاه بیمارستان قائم (عج)

درمانگاه بیمارستان امام رضا (ع)

درمانگاه دانشکده طب سنتی

ردیف

دکتر سید محمد نظری

دکتر مجید انوشیروانی

-

شنبه

دکتر سید احمد ثاقبی

دکتر ملیحه متوسلیان*

دکتر ماندانا توکلی*

1شنبه

دکتر سید محمد نظری

دکتر ملیحه متوسلیان*

دکتر ماندانا توکلی*

2شنبه

-

-

دکتر مهدی یوسفی

3شنبه

دکتر سید احمد ثاقبی

دکتر مجید انوشیروانی

-

4شنبه

-

-

دکتر مهدی یوسفی

5شنبه

برنامه دستیاران تخصصی گروه آموزشی طب سنتی ایرانی

درمانگاه شماره یک - دانشکده طب سنتی و مکمل

روز

ساعت حضور

دستیاران

استاد آنکال

دستیارارشد

شنبه

12-9

دکتر توسلی- دکتر نیک اختر

دکتر یوسفی

دکتر ناقدی

یکشنبه

12-9

دکترجعفرنژاد- دکتر قربانزاده

دکتر انوشیروانی

دکترفرشچی

دوشنبه

12-9

دکتر زروندی

دکتر فیض آبادی

دکتراسلامی

چهارشنبه

12-9

دکترکاووسی

دکتر توکلی- دکتر متوسلیان

دکترمهجور

----

 

برنامه دستیاران تخصصی گروه آموزشی طب سنتی ایرانی

درمانگاه شماره دو- دانشکده طب سنتی و مکمل

روز

ساعت حضور

استاد آنکال

دستیاران

دستیارارشد

شنبه

12-9

دکتر یوسفی

دکتر مختاری- غلامپور

دکتر ملک آرا

یکشنبه

12-9

دکتر انوشیروانی

دکتروحید- دکتر نجفیان

دکتردلشاد

دوشنبه

12-9

دکتر فیض آبادی

دکتر صادقی- دکتر رواقی

دکترمهری

چهارشنبه

12-9

دکتر توکلی- دکتر متوسلیان

دکترمهرپور

دکترحمیدنیا


* ویژه بیماران خانم

توجه:

لطفا جهت اخذ نوبت اینترنتی برای پزشکان محترم، نام بیمارستان را طبق برنامه درمانگاه انتخاب نمایید.

 

جهت نوبت دهی اینترنتی اینجا کلیک کنید.

فایل آموزشی دریافت نوبت اینترنتی

منوي اصلي