تشکیل شورای راهبری طب ایرانی و مکمل دانشگاه

تشکیل شورای راهبری طب ایرانی و مکمل دانشگاه

در پی درخواست ریاست دانشکده طب ایرانی و مکمل و به منظور اتخاذ راهبردهای اساسی حوزه طب ایرانی و مکمل و با هدف هم افزایی واحدهای مختلف دانشگاه و هماهنگی بین آنها شورای راهبری طب ایرانی و مکمل دانشگاه تشکیل شد.

- نامه مربوط به تشکیل شورای راهبری طب ایرانی و مکمل دانشگاه

- نظام نامه نحوه فعالیت شورای راهبری طب ایرانی و مکمل دانشگاه

- دعوت نامه اولین جلسه شورای راهبری طب ایرانی و مکمل دانشگاه

- صورتجلسه اولین نشست شورای راهبری طب ایرانی و مکمل دانشگاه