معرفی معاون آموزشی و کارشناسان

 

 

کارشناسان حوزه معاونت آموزشی

کارشناس مسئول: سرکار خانم فاطمه سادات محمد علی نژاد

نامه ابلاغ:عنوان کارشناس خدمات آموزشی

ایمیل: mohamadalinejadf1[a]mums.ac.ir

شماره تماس: 05138848930 داخلی 104

کارشناس: سرکار خانم مهدیه رضایی دلوئی

ایمیل:

شماره تماس:

1

1

1

1

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

منوي اصلي