مشخصات درمانگاه های دانشکده طب سنتی و مکمل

 1- درمانگاه مرکزی: درمانگاه دانشکده طب سنتی و مکمل

نشانی: تقی آباد، چهارراه دکترا، میدان بیمارستان امام رضا (ع)، جنب درب درمانگاه های مرکزی بیمارستان امام رضا (ع) (دور میدان به سمت خیابان رازی غربی) درمانگاه دانشکده طب سنتی و مکمل

تلفن های تماس:

فاکس:

نحوه ی دریافت نوبت: اینترنتی nobat.mums.ac.ir - www.mums.ac.ir - tim.mums.ac.ir

اساتید فعال در درمانگاه دانشکده:

دکتر مهدی یوسفی - استادیار گروه طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر مجید انوشیروانی - استادیار گروه طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر حمید عبدی - استادیار گروه طب چینی (سوزنی) و مکمل و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر زهره فیض آبادی - استادیار گروه طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر محمد رضا نورس - استادیار گروه طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دستیاران فعال در درمانگاه دانشکده:

دکتر حمیده ناقدی - دکتر محمد رضا مهری - دکتر یونس نجفیان رضوی - دکتر الهه دلشاد - دکتر مرجان محجور مقدم - دکتر طاهره ملک آرا - دکتر حمید رضا قربان زاده - دکتر مجید جعفری نژاد - دکتر علی غلام پور - دکتر غلامرضا حقیقی

 

2- سلامتکده طب سنتی: درمانگاه و سلامتکده تخصصی سلامت طب قلب طوس زیر نظر دانشکده طب سنتی و مکمل

.....

3- سلامتکده طب سنتی: درمانگاه و سلامتکده تخصصی طنین توسعه تندرستی زیر نظر دانشکده طب سنتی و مکمل

نشانی: میدان تختی، نبش مطهری جنوبی یک

تلفن های تماس: 05137131032

فاکس:

نحوه ی دریافت نوبت: حضوری و تلفنی

اساتید فعال در درمانگاه سلامتکده:

دستیاران فعال در درمانگاه سلامتکده:

4- درمانگاه بیمارستان امام رضا (ع): درمانگاه مرکزی بیمارستان امام رضا (ع)

نشانی: میدان تقی آباد، خیابان دانشگاه، چهاراه دکترا، خیابان ابن سینا، میدان بیمارستان امام رضا (ع)، درمانگاه مرکزی بیمارستان 

تلفن های تماس: 

فاکس: 

نحوه ی دریافت نوبت: اینترنتی nobat.mums.ac.ir - www.mums.ac.ir - emamreza.mums.ac.ir

اساتید فعال در درمانگاه بیمارستان امام ر رضا (ع):

دکتر ماندانا توکلی کاخکی - استادیار گروه طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دستیاران فعال در درمانگاه بیمارستان:

5- درمانگاه بیمارستان قائم (عج): درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

نشانی: خیابان احمد آباد، نبش پرستار، درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

تلفن های تماس: 

فاکس:

نحوه ی دریافت نوبت: اینترنتی nobat.mums.ac.ir - www.mums.ac.ir - emamreza.mums.ac.ir

اساتید فعال در درمانگاه بیمارستان:

دکتر زهره فیض آبادی - استادیار گروه طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر ملیحه متوسلیان - استادیار گروه طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده 

دستیاران فعال در درمانگاه بیمارستان:

6- درمانگاه ولی عصر (عج): درمانگاه سپاه

نشانی: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 63

تلفن های تماس: 05138904390  

فاکس:

نحوه ی دریافت نوبت: حضوری و تلفنی

اساتید فعال در درمانگاه:

دکتر مجید انوشیروانی - استادیار گروه طب سنتی ایرانی و عضو هیات علمی دانشکده

دکتر حمید عبدی - استادیار گروه طب چینی (سوزنی) و مکمل و عضو هیات علمی دانشکده

دستیاران فعال در درمانگاه: ندارد

 

7- درمانگاه بیمارستان رضوی: آستان قدس رضوی


...